Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1 Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden Schuttingbouw Zeeuws Vlaanderen (hierna te noemen: SZV)

1.2 SZV: Schuttingbouw Zeeuws Vlaanderen, ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer: 20165518.

1.3 Schuttingbouw Zeeuws Vlaanderen verricht schuttingbouw- alsmede hoveniers- en bestrating werkzaamheden.

 

Schuttingbouwwerkzaamheden: De volgende werkzaamheden:

De voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden ten behoeve van de

aanleg van schuttingen en overige afscheidingen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

 • Het leveren en vervoeren van benodigde materialen voor de schuttingbouwwerkzaamheden;
 • Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van de schuttingbouwwerkzaamheden

Bouwterrein: voor het plaatsen van de schutting heeft SZV een werkruimte van minimaal +/- 50 cm breedte nodig. Grond die eventueel van te voren is verwijderd dient minimaal 1 meter van de bouwplaats afgevoerd te worden en mag niet in de looppaden van de bouwers van SZV opgehoopt liggen. Indien de bouwers van SZV vinden dat er, om wat voor reden dan ook, sprake is van een te gevaarlijke situatie zullen zij dit aan de opdrachtgever kenbaar maken. Hierop kan besloten worden om tegen uurcalculatie het terrein bouwvriendelijk te maken, of om niet te plaatsen en terug te komen als het terrein door opdrachtgever is aangepast. Wel zullen dan de voorrijkosten in rekening brengen zoals in de offerte wordt vermeldt.
Bouwrijp:het bouwterrein dient “bouwrijp” te zijn; vrij van obstakels zoals straatwerk, funderingen, puin, wortels, bomen, oude schutting en leidingwerk in de grond. Indien de bouwers van SZV het terrein eerst bouwrijp moet maken, dit houdt in bovenstaande obstakels verwijderen, zal hiervan melding worden gedaan bij de opdrachtgever en zal dit tegen nacalculatie uitgevoerd worden.
Uitzetten van de schutting: bij het uitzetten van de lijnen en peilen dient de opdrachtgever aanwezig te zijn. De uitzetting dient in samenspraak met de opdrachtgever gedaan te worden, of de opdrachtgever dient van te voren de lijnen, alsmede de hoogte van de schutting uit te zetten. Op het moment dat de lijn definitief is uitgezet dient de opdrachtgever hier een akkoord voor te geven. Wij plaatsen de schutting op de door u gewenste plaats. Mocht het geval zich voordoen dat bij graafwerkzaamheden schade ontstaat aan kabels en/of leidingen dan kan SZV  hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Fundatie: de palen komen circa 70 cm diep te staan (onder het maaiveld). Indien gewenst kan op het moment van plaatsen geadviseerd worden om een betonvoet aan de palen te storten. Dit is vooral nodig wanneer er sprake is van een hoge water stand of als de aarde uit (natte) klei bestaat. Indien u zelf voor betonmortel zorgt storten wij deze kosteloos aan de palen. Mocht opdrachtgever het, ondanks advies van de bouwploeg, niet nodig vinden beton te laten storten, dan vervalt de garantie op de montage. Indien de schutting begint of eindigt tegen uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen, wordt er geen paal bij de bebouwing geplaatst. Dit is meestal niet mogelijk door de fundering van de woning.
Afwerking: SZV heeft zich gespecialiseerd in het zetten van schuttingen. Hier is de meterprijs op gebaseerd. Wij werken alleen de schutting af. Dit houdt in dat u zelf de (vrijgekomen) grond rondom de schutting af moet voeren, alsmede de afwerkingen zoals herbestrating en tuinaanleg.
Transport: afhankelijk van uw woonplaats brengen wij transportkosten in rekening. Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden, dient dit duidelijk aangegeven te worden. Wilt u de schutting zelf plaatsen ? Het is ook mogelijk om de materialen zelf op te halen (enkel op afspraak). Als u de schutting zelf plaatst maar de materialen wel bezorgd wilt hebben, word er naast de vrachtwagen gelost. Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat wij niet op de afgesproken dag kunnen komen plaatsen.

Hovenierswerkzaamheden: De volgende werkzaamheden:

 • De voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden ten behoeve van de

aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in

samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

 • Het leveren en vervoeren van benodigde materialen voor de Hovenierswerkzaamheden;
 • Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van de Hovenierswerkzaamheden.

 

Bestratingwerkzaamheden: De volgende werkzaamheden:

 • De voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden ten behoeve van de

bestrating voor zowel binnen als buiten. Alle (bijvoorbeeld: tuinbestrating, oprit bestraten, sierbestrating, terras bestraten, tuinonderhoud, tuinontwerp) in

samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

 • Het leveren en vervoeren van benodigde materialen voor de bestratingwerkzaamheden;
 • Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van de bestratingwerkzaamheden.

 

1.4 Offerte: Ieder aanbod van SZV tot het verrichten van een Opdracht.

1.5 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan SZV

Opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.6 Opdracht: De schriftelijke of per e-mail overeengekomen Opdracht tot het

verrichten van werkzaamheden, welke tussen de Opdrachtgever en

SZV is overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag,

exclusief btw.

1.7 Uurloon: De vergoeding per uur voor het verrichten van werkzaamheden

(met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van de werkzaamheden)

door een werknemer van SZV exclusief btw.

1.8 Vrij- of regiewerk: De werkzaamheden, waarvoor geen Opdracht is

verstrekt.

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van de

SZV, op iedere Opdracht en op alle werkzaamheden.

2.2 Afwijkingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door SZV en Opdrachtgever overeengekomen document.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wijst

SZV uitdrukkelijk van de hand.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Iedere Offerte van SZV is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van

30 dagen vanaf de dag van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na het verstrijken van de voornoemde termijn is de Offerte komen te vervallen en kan hierop door de potentiële Opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.

3.2 Offertes worden gebaseerd op door de potentiële Opdrachtgever verstrekte

gegevens.

3.3 Indien geen Opdracht wordt gegeven voor de werkzaamheden aan SZV nadat SZV op verzoek teken-/ontwerpwerkzaamheden heeft

verricht zal SZV de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen.

 

Artikel 4 Opdracht

4.1 SZV is slechts gebonden aan een Opdracht indien deze schriftelijk of per

e-mail is vastgelegd door SZV en Opdrachtgever gezamenlijk.

4.2 Wijzigingen op de in artikel 4.1 genoemde Opdracht binden SZV slechts na

een schriftelijke bevestiging hiertoe van SZV.

4.3 Opdrachtgever is verplicht SZV te informeren over in de grond aanwezige

kabels, leidingen e.d. voordat SZV tot graafwerkzaamheden overgaat.

 

Artikel 5 Duur Opdracht

5.1 Indien de Opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan heeft deze een maximale duur van één jaar.

5.2 Een Opdracht voor bepaalde tijd kan, behoudens het bepaalde in dit artikel, niet tussentijds worden opgezegd.

5.3 Opdrachten voor bepaalde tijd met een looptijd van langer dan één jaar en

Opdrachten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.4 Zowel Opdrachtgever als SZV zijn gerechtigd de Opdracht bij aangetekend

schrijven onverwijld tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding indien:

 • Opdrachtgever of SZV in staat van faillissement wordt verklaard of zelf haar

faillissement heeft aangevraagd.

 • aan Opdrachtgever of SZV surseance van betaling is verleend of, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, op Opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
 • Opdrachtgever of SZV een procedure tot liquidatie van haar onderneming

in gang heeft gezet/ de onderneming is geliquideerd.

5.5 In geval van faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever of toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever zijn door Opdrachtgever aan SZV verschuldigde bedragen direct opeisbaar.

5.6 Bij het overlijden van de ondernemer (SHV), dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer (SHV), vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer (SHV), dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer (SHV), verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 6 Overmacht en Opschorting

6.1 Als SZV en/of Opdrachtgever haar/hun verplichtingen niet, niet tijdig of niet

behoorlijk kan/kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel

6:75 BW dan worden de verplichtingen van SZV en/of Opdrachtgever opgeschort

tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen.

6.2 Onder overmacht in de zin van artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden valt in ieder geval (maar niet uitsluitend) de situatie waarin de Opdracht ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet kan worden uitgevoerd (één en ander ter beoordeling van SZV).

6.3 Onder overmacht in de zin artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden valt niet de situatie dat SZV de Opdracht niet op het overeengekomen tijdstip kan

uitvoeren ten gevolge van het feit dat Opdrachtgever de hiertoe benodigde voorbereidende werkzaamheden niet heeft uitgevoerd.

6.4 Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden kunnen zowel de SZV als de Opdrachtgever de Opdracht ontbinden met onmiddellijke ingang

per aangetekend schrijven, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding. Indien SZV reeds gevolg heeft gegeven aan de Opdracht

rest Opdrachtgever slechts de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding (voor de

toekomst) van de Opdracht en is Opdrachtgever gehouden SZV te betalen

voor de reeds op basis van de Opdracht verrichtte werkzaamheden.

 

Artikel 7 Oplevering

Onder oplevering van de werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke

oplevering van de werkzaamheden door SZV aan Opdrachtgever.

De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd nadat deze zijn

uitgevoerd door SZV en SZV aan Opdrachtgever mededeelt dat deze

zijn afgerond.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 SZV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van foutieve of niet gedane mededelingen door Opdrachtgever.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart SZV voor schade veroorzaakt door foutieve of

niet-gedane mededelingen van haar zijde dan wel voor andere door haar toedoen

veroorzaakte schade.

8.3 SZV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, uit welke hoofde dan ook.

8.4 SZV is jegens Opdrachtgevers uitsluitend aansprakelijk voor schade die het

rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat

de aansprakelijkheidsverzekeraar van SZV ter zake van het betreffende geval

wordt uitgekeerd.

8.5 Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van SZV, om welke reden dan ook,

niet overgaat tot uitkering ter zake van een schadeveroorzakende gebeurtenis

is de aansprakelijkheid van SZV beperkt tot het bedrag van de betreffende

opdracht. In geen geval zal de totale vergoeding van schade door SZV meer

bedragen dat €2.500 per toerekenbare tekortkoming. Een samenhangende serie

van toerekenbare tekortkoming geldt als één toerekenbare tekortkoming.

8.6 Eventuele aansprakelijkheid van SZV voor door haar geleverde gebrekkige

zaken is beperkt tot de voor de levering van de betreffende zaak overeengekomen prijs tussen SZV en Opdrachtgever.

8.7 Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijnde van SZV of diens werknemers ten aanzien van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

8.8 Opdrachtgever vrijwaart SHV voor aanspraken van derden jegens de
SHV indien SHV schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of
door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij SHV bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
8.9 SHV is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan
opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.
8.10. Opdrachtgever is tegenover SHV aansprakelijk voor schade die door een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
8.11 SHV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
8.12 SHV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het
voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

 

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling van facturen van SZV door Opdrachtnemer geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Opdrachtgever heeft geen recht op enige aftrek, korting of verrekening van kosten op/met facturen van SZV.

9.3 Indien Opdrachtgever de betaaltermijn van lid 1 van dit artikel overschrijdt is zij zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling in verzuim en is SZV

vanaf dat moment gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

9.4 Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
9.5 Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke van SZV voor de inning van niet tijdig betaalde facturen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.6 In geval van een gezamenlijk aan SZV verstrekte Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen van SZV alsmede voor de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten in geval van niet- tijdige betaling van facturen.

9.7  Mocht u na gemaand te zijn niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit betekent een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:

 • 15% over een openstaande hoofdsom t/m € 2.500,–;
 • 10% over een openstaande hoofdsom van € 2.500,01 t/m € 5.000,–; met een minimum van € 40,-.

 

Artikel 10 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien twee personen de opdracht hebben verstrekt zijn zij ieder afzonderlijk en voor het geheel jegens SZV aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht c.q. overeenkomst.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het eigendom van door SZV aan Opdrachtgever geleverde zaken gaat pas

over op Opdrachtgever na betaling van deze zaken door Opdrachtgever aan

SZV.

11.2 Indien het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud vervalt ten gevolge van natrekking of zaaksvorming verstrekt Opdrachtgever een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende/ gevormde zaak aan SZV ter zake van al hetgeen Opdrachtgever aan SZV is verschuldigd.

 

Artikel 12 Intellectueel Eigendomsrecht

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door het uitvoeren van de

Opdracht door de SZV komen toe aan SZV.

12.2 Opdrachtgever dient schetsen, tekeningen e.d. gemaakt door SZV op eerste

verzoek aan SZV te retourneren.

12.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van SZV rusten zonder toestemming van SZV te verveelvoudigen, exploiteren of te openbaren.

 

Artikel 13 Reparatie nietigheden en bevoegde rechter

13.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of uit de Opdracht

geheel of gedeeltelijk vernietigbaar/nietig mocht zijn laat dit de toepasselijkheid

en geldigheid van andere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden of uit de

Opdracht onverlet.

13.2 Een vernietigbare/nietige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of Opdracht zal door partijen in gezamenlijk overleg worden vervangen door een geldige bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de inhoud en strekking van de vernietigbare/nietige bepaling.

13.3 De Opdracht en werkzaamheden worden beheerst door Nederlands recht.

13.4 Geschillen tussen SZV en Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin SZV is gevestigd.